Privacybeleid Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”)

Inzake de webshop: https://shop.blaupunktrobotics.eu/

Over ons privacybeleid
Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en Woocommerce. De persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld.

Webhosting – Hostnet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten – MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Hostnet
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet en Zoho. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet en Zoho hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors – MultiSafepay & Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay en Paypal. MultiSafepay en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen – WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek – PostNL, DHL en GLS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL en GLS (hierna genoemd: Partijen) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. Partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Partijen onderaannemers inschakelen, stellen Partijen uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden – Snelstart
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen – Bol, Amazon en Coolblue
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de platformen van Bol.com, Amazon (Europa) en Coolblue. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan delen zij uw bestel- en persoonsgegevens met ons in het geval dat wij de verzending en bezorging voor rekening nemen. In sommige gevallen houden deze platformen voor ons voorraden aan, waarbij genoemde platformen de bezorging voor rekening nemen. Uw adresgegevens worden gebruikt om uw bestelling af te handelen. Wij en de door ons gecontracteerde externe verkoopkanalen gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Bol.com, Amazon en Coolblue maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Doel van de gegevensverwerking – Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden niet verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”) op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Welke informatie we verzamelen van geregistreerde apparaten.
Verschillende van onze Blaupunkt-robots zijn uitgerust met smart tech waarmee de robots draadloos gegevens kunnen verzenden. Voorbeeld: de robot kan informatie over de functie- en gebruiksstatistieken van de robot verzamelen, zoals levensduur van de batterij, schoonmaakhistorie, planning, apparaat-ID en navigatie / locatietoewijzing.

Wanneer u uw Blaupunkt-robot registreert met de online app (of de Alexa Skill om het mogelijk te maken de robot met stem te besturen), verzamelt en onderhoudt de app informatie over de robot en / of het gebruik van de app en andere informatie over hoe u uw Robot en de product-app gebruikt. We verzamelen ook informatie die wordt verstrekt tijdens de configuratie.

We gebruiken deze gegevens om statistieken en gebruik te analyseren, technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen, de prestaties van het apparaat te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.

We kunnen deze informatie gebruiken om u gepersonaliseerde communicatie te bieden zoals e-mails met productbestellingsinformatie wanneer uw apparaat aangeeft dat een batterij bijna leeg is. Onze robots verzenden deze informatie niet tenzij u uw apparaat online registreert en verbinding maakt met wifi of via een andere methode verbinding met internet maakt. Het is mogelijk om onze smart tech-robots te gebruiken zonder WiFi of gegevensoverdracht, simpelweg door uw WiFi of Bluetooth los te koppelen van het apparaat of door het nooit te verbinden.

Beveiliging en opslag van informatie.
Wij beveiligen uw gegevens door middel van versleutelde account- en wachtwoordinformatie. Voor elke actie die u toegang geeft tot de robot, moet u een autorisatiecode invoeren voor dubbele bevestiging. Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot de robot en deze beheren.

Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”) geeft om de veiligheid van uw informatie en maakt gebruik van fysieke, administratieve en technologische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van alle informatie die we verzamelen te behouden en die we delen met onze serviceproviders. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar. In het geval dat informatie die onder onze controle valt, wordt aangetast als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen we stappen ondernemen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”) kan uw persoonlijke gegevens verwerken op servers die niet in uw eigen land zijn. U stemt in met de overdracht van uw persoonlijke informatie naar Nederland of een andere geografische locatie. Als u de website of service van buiten Nederland bezoekt, houd er dan rekening mee dat de Nederlandse wetgeving of de wetten van andere rechtsgebieden waarin wij of onze serviceproviders uw persoonlijke gegevens verwerken, mogelijk niet dezelfde privacybescherming bieden als de wetgever van uw eigen land en in bepaalde omstandigheden kan uw persoonlijke informatie toegankelijk zijn voor rechtshandhavingsinstanties en regelgevende instanties in overeenstemming met de wetten van deze andere rechtsgebieden.

Persoonlijke gegevens delen met externe organisaties.
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de gevallen die hieronder worden beschreven.

  • Andere bedrijven die eigendom zijn van of in gemeenschappelijk bezit zijn als Smart Life BV (“Blaupunkt Robotics”), die ook onze dochterondernemingen (dwz elke organisatie die we bezitten of beheren) of onze ultieme holdingmaatschappij (dwz elke organisatie die ons bezit of beheert) omvat. ) en eventuele dochterondernemingen die het bedrijf bezit. Deze bedrijven zullen uw persoonlijke informatie op dezelfde manier gebruiken als we kunnen onder dit beleid;
  • Andere partijen in verband met een bedrijfstransactie, zoals een fusie, verkoop van alle of een deel van de bedrijfsactiva of aandelen, reorganisatie, financiering, verandering van zeggenschap of verwerving van alle of een deel van onze activiteiten door een ander bedrijf of een derde partij of in geval van faillissement of verwante of soortgelijke procedures; en
  • Derden zoals vereist om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, dagvaardingen / gerechtelijke bevelen, juridische procedures of andere overheidsverzoeken; (b) onze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst te handhaven, inclusief het onderzoeken van mogelijke schendingen daarvan; (c) onderzoek en ons te verdedigen tegen aanspraken of aantijgingen van derden, (d) beschermen tegen schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Smart Life BV (“Blaupunkt Robotics”), haar gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet en (e) detecteren, voorkomen of anderszins adres criminele (inclusief fraude of stalking), beveiliging of technische problemen.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”). Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies – Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Smart Life B.V. (“Blaupunkt Robotics”)
Overtoom 141
1054 HG
Nederland
T (020) 894-3315
E info@blaupunktrobotics.eu

Contactpersoon voor privacyzaken
Sophie ten Veen: stenveen@blaupunktrobotics.eu